Svatuška
Slávek

Hledat

Aktuality

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2014/2015

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (25 dětí).

 

 KRITÉRIA:

1.   dítě, které má trvalý pobyt ve Svatoslavi, dovrší do konce kalendářního roku 3 let, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2014

2.  dítě, které nemá trvalý pobyt ve Svatoslavi, má sourozence v MŠ Svatoslav, který dochází a nadále bude docházet do MŠ Svatoslav, dovrší do konce kalendářního roku 3 let, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2014

3.   dítě, které nemá trvalý pobyt ve Svatoslavi, dovrší do konce kalendářního roku 3 let, hlásí se k celodenní docházce a nastoupí k 1. 9. 2014

4. dítě, které má trvalý pobyt ve Svatoslavi, hlásí se k celodenní docházce, nastoupí k 1. 9. 2014

5. pokud není naplněna kapacita školy, lze přijmout i mladší dítě z jiné obce

 

V případě shodnosti posuzovaných kritérií rozhoduje rok, měsíc a den narození dítěte, s předností staršího dítěte.

 

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu (nebo po předchozí domluvě termínu náhradním), nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Zápis do MŠ na školní rok 2014/2015

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATOSLAV

 1. Zápis do Mateřské školy Svatoslav na školní rok 2014/2015 proběhne

v pondělí 26. května 2014 od 9,30 – 15,30 hodin

v budově Mateřské školy Svatoslav, Svatoslav 113, 666 01 Tišnov.

2. Zákonný zástupce přinese k zápisu:

vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ a „Evidenční list“ (včetně potvrzení od lékaře)

potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Svatoslav (pokud má dítě hlášený trvalý pobyt v jiné obci, potvrzení není třeba)

Doklady požadované k předložení:

rodný list dítěte

průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu)

v případě dítěte se zdravotním postižením vyjádření školského poradenského zařízení

Každé dítě dostane registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí.

Seznam dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn na nástěnce v šatně Mateřské školy Svatoslav, dále na webových stránkách školy www.mssvatoslav.cz    28. května 2014.

 Ve čtvrtek 29. května od 13,30 – 15,30 si budete moci vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání“ v ředitelně školy.

 Přihlášky, Evidenční list i Rozhodnutí lze vyzvednout či odevzdat v MŠ i v jiném termínu, po předešlé telefonické nebo osobní domluvě (tel. 549 430 440).