Svatuška
Slávek

Hledat

Zápis do MŠ

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. Zápis do Mateřské školy Svatoslav na školní rok 2019/2020 proběhne

v úterý 14. května 2019 od 14,00 – 16,00 hodin

v budově Mateřské školy Svatoslav, Svatoslav 113, 666 01 Tišnov.

2. Zákonný zástupce přinese k zápisu:

vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání “ a „Evidenční list“ (včetně potvrzení od lékaře)

Doklady požadované k předložení:

ü  rodný list dítěte

průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (v případě zastupování dítěte jinou osobou než zákonným zástupcem dítěte, plná moc k provedení tohoto úkonu)

v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení

Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedeno při rozhodování o přijetí/nepřijetí.

Seznam dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn na nástěnce v šatně Mateřské školy Svatoslav, dále na webových stránkách školy www.mssvatoslav.cz

nejpozději dne 29. května 2019.

Ve čtvrtek 30. května 2019 od 14,30 – 16,00 hodin si budete moci vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání“ v ředitelně školy.

Přihlášky, Evidenční list i Rozhodnutí lze vyzvednout či odevzdat v MŠ i v jiném termínu, pouze však po předešlé telefonické nebo osobní domluvě (tel. 702 031 024).

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

na školní rok 2019/2020

V souladu se školskými právními předpisy stanovuji následující kritéria, podle kterých budu postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí pro mateřskou školu.

KRITÉRIA:

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi. Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky. 

2. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

3. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

4. Dítě s místem trvalého pobytu ve Svatoslavi, které dosáhne nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2019), podle data narození od nejstarších po nejmladší. 

5. Ostatní děti z nespádových oblastí v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí podle věku (viz výše).

Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu (nebo po předchozí domluvě termínu náhradním), nebudou do přijímacího řízení zařazeny.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2019 / 2020 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2019.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ znamená:

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví Školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

Ve Svatoslavi dne 20.3. 2019                Mgr. Barbora Packová, ředitelka